• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

 Art. 1 Identiteit van de ondernemer

Cycling Force B.V.

Vestigingsadres:
Vuurvlindermeent 42
1218 GZ Hilversum
KvK nummer: 69950679
BTW identificatienummer: NL8580.77.863.B.01

Art. 2 Algemeen - Toepasselijkheid

Deze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aangeboden diensten en zaken door Cycling Force B.V., nader te noemen “leverancier”, aan derden gedaan, alsmede op alle overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van diensten en de verkoop en levering zaken of onderdelen daarvan door leverancier met derden gesloten.

 1. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen leverancier en wederpartij zijn overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst waarbij de afwijkende bedingingen werden gemaakt.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder “consument”: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat over één of meerder bepalingen van de deze algemene voorwaarden dan dient uitleg plaats te vinden in de ‘geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien situaties ontstaan die niet direct in deze bepalingen zijn geregeld dan dient deze eveneens te worden beoordeeld in de ‘geest’ van deze bepalingen.

 Art. 3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van leverancier zijn vrijblijvend. De leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen.
 2. Prijsopgaven of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 3. Opgaven en specificaties van leverancier betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten, voorkomende in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijslijsten, reclamemateriaal en dergelijke worden bij benadering verstrekt en binden de leverancier niet.
 4. Overeenkomsten zijn voor leverancier eerst bindend indien en voor zover zij, na ontvangst van de order van wederpartij, dan wel na ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding door wederpartij, die heeft bevestigd.
 5. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van personeel van leverancier binden leverancier niet voor zover zij door leverancier niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie/volmacht hebben.
 6. De leverancier kan niet aan zijn aanbieding c.q. prijsopgave worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de gedane aanbieding c.q. prijsopgave een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
 7. Een aanbieding of prijsopgave die bestaat uit meerder opdrachten verplicht de leverancier niet tot het verrichten van een onderdeel van deze opdracht tegen een overeenkomstige deel van de prijsopgave.

Art. 4 Prijzen

 1. Prijsopgaven worden door leverancier steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen.
 2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, eventuele belastingen en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. Wanneer zich na het tijdstip van aanbieding, respectievelijk na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten, omzetbelasting, accijnzen, fabrieksprijzen, arbeidslonen etc. heeft leverancier het recht hetzij een verhoging van de overeengekomen prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die nog niet is uitgevoerd te ontbinden.
 4. Indien een prijsverhoging als in het vorige lid bepaalde plaats vindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan wederpartij – indien hij consument is in de zin van Art. 1 lid 3 – de overeenkomst ontbinden. Wederpartij is gehouden haar wens tot ontbinding binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving van verhoging der overeengekomen prijs, schriftelijk aan leverancier kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht met de overeenkomstig het gestelde in lid 2 verhoogde prijs in te stemmen.

Art. 5 Levering en levertijd

 1. De door de leverancier in opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wederpartij is – behoudens in het geval van overmacht – slechts gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen indien leverancier na het verstrijken van de overeengekomen levertijd na schriftelijke aanmaning, waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, zij in verzuim is en haar tekortschieten niet van bijzondere aard of geringe betekenis is te achten.
 2. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook zal de wederpartij geen recht geven op schadevergoeding of niet nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien.
 3. Mocht leverancier niettemin uit enige hoofde voor overschrijding van de levertijd aansprakelijk geoordeeld worden dan kan de wederpartij, indien zij door de overschrijding schade heeft geleden, geen hogere schadevergoeding vorderen dan de factuurwaarde der geleverde zaken/verrichte diensten.

Art. 6 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle niet aan leverancier toe te rekenen omstandigheden die redelijkerwijze geachte moeten worden de nakoming of tijdige nakoming van de overeenkomst in de weg te staan, waaronder mede wordt begrepen het geval dat de leverancier de door haar leverancier ingekochte zaken niet of niet tijdig van haar contractleverancier ontvangt.
 2. In geval van overmacht stelt leverancier wederpartij hiervan onverwijld in kennis en is leverancier gerechtigd te hare keuze de overeenkomst op te schorten, dan wel schriftelijk te ontbinden, zonder dat wederpartij daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
 3. In geval van opschorting van de overeenkomst door leverancier wegens tijdelijke overmacht, heeft wederpartij niet het recht ontbinding van de overeenkomst te verzoeken of de overeenkomst als ontbonden beschouwen, noch om naderhand de prestatie van leverancier of de betaling aan leverancier te weigeren.
 4. In geval van beëindiging van de overeenkomst door leverancier zal de overeenkomst zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is van rechtswege ontbonden zijn. Eventueel vooruit betaalde termijnen zullen dan door leverancier aan wederpartij worden terugbetaald.
 5. In het geval dat wederpartij consument is, is wederpartij gerechtigd ontbinding te vorderen, doch slechts indien leverancier na het verstrijken van de in de kennisgeving als bedoeld in lid 2 opnieuw genoemde levertijd na schriftelijke aanmaning, waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, in verzuim is en haar tekortschieten niet van bijzondere aard of geringe betekenis is te achten, leverancier is jegens wederpartij in geval van ontbinding van de overeenkomst in de zin van artikel niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Art. 7 Betaling

 1. De betaling door de wederpartij aan de leverancier dient vooraf plaats te vinden. De betaalmogelijkheden zijn als volgt: contant in vestigingsadres, iDeal, onder rembours of overboeking op onze bankrekening.
 2. Wanneer op het vorige lid uitzonderingen worden gemaakt dienen de betalingen door de wederpartij aan de leverancier binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 3. Alle betalingen zullen zonder aftrek of schuldverschuiving geschieden ten kantore van leverancier of op een door haar aan te wijzen bank- of girorekening. Wederpartij doet onherroepelijk afstand van het recht op verrekening en/of compensatie.
 4. In geval van niet tijdige of niet volledige prestatie door leverancier wordt de verplichting van wederpartij tot betaling niet opgeschort, met dien verstande dat leverancier in geval van beëindiging wegens overmacht op de voet van Artikel 6 lid 4 het gedeelte van de verkoopprijs dat wederpartij reeds heeft betaald zal terugbetalen.
 5. Zolang de wederpartij de door haar verschuldigde verkoopprijs niet heeft voldaan, is leverancier gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Voorts is leverancier gerechtigd wederpartij vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen, onverminderd de aan leverancier verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten de op de vordering vallende buitengerechtelijke incassokosten op wederpartij te verhalen.

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud

De door leverancier geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met de leverancier gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

 1. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 2. De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door de leverancier verrichte of te verrichten diensten;
 3. Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en), die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen.
 4. Door leverancier afgeleverde zaken, die krachtens het bepaalde in lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen, tenzij leverancier desgevraagd uitdrukkelijk toestemming daartoe heeft verleend.
 5. Indien derden een beperkt recht op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden leverancier schriftelijk op de hoogte te stellen.

Art. 9 Reclames

 1. Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • Of de zaken juist zijn geleverd;
  • Of de afgeleverde zaken wat betreft de hoeveelheid overeenstemmen met het overeengekomen;
  • Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient wederpartij deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan leverancier te melden.
 3. Indien de reclame door de leverancier gegrond wordt bevonden dan heeft leverancier de keuze het geleverde kosteloos te herstellen of te vervangen. Leverancier heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien herstel of vervanging van het geleverde niet mogelijk is, zonder dat zij deswege tot enige schadevergoeding jegens wederpartij zal zijn gehouden.
 4. Indien de reclame door de leverancier ongegrond wordt bevonden, dan heeft de leverancier het recht de gemaakte kosten incl. onderzoekskosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

Art. 10 Garantie

 1. De leverancier hanteert de garantievoorwaarden zoals die door de fabrikant zijn opgesteld.
 2. Indien wederpartij een consument is geldt voor wat betreft de garantie hetgeen bepaald is met betrekking tot garanties voor consumptiegoederen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zoals dit is gewijzigd bij het op 1 mei 2003 in werking getreden wetsvoorstel 27809.
 3. Wederpartij is verplicht op straffe van verval van de garantieverplichting van leverancier een geconstateerd gebrek terstond na de ontdekking bij aangetekend schrijven ter kennis van leverancier te brengen. Wederpartij is verplicht een gebrekkig onderdeel te bewaren en voor zover leverancier zulks verlangt, het betrokken onderdeel vrachtvrij aan leverancier terug te zenden. Zaken of onderdelen daarvan, die in gevolge van een reparatie opdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van leverancier.
 4. De garantieverplichting van leverancier vervalt, indien wederpartij, de zaken ondeskundig of onzorgvuldig hebben behandeld; indien wederpartij de zaken voor andere dan de normale doeleinden waarvoor de zaken zijn bestemd heeft aangewend of indien de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier herstellingen of veranderingen door anderen dan leverancier heeft laten verrichten. De wederpartij heeft geen recht op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen.
 5. De garantieverplichting van leverancier vervalt indien wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Wederpartij heeft niet het recht betaling te weigeren of grond dat leverancier haar garantieverplichting nog niet of niet volledig is nagekomen.
 6. In geval leverancier haar garantieverplichting niet nakomt is haar aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, doch eerst nadat de wederpartij leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen leverancier alsnog haar garantieverplichting zal kunnen voldoen.

Art. 11 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is opgenomen.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, hetzij direct, hetzij indirect, welke wederpartij mocht lijden door gebreken aan geleverde zaken en/of door de niet, niet tijdige of gebrekkige of onjuiste levering van een zaak of dienst.
 3. De leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schades, te weten:
  • redelijke kosten i.v.m. de vaststelling van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • redelijke kosten die door wederpartij zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover dit betrekking heeft op de beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. De leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schades, o.a. gederfde winst, bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade. Indien wederpartij een consument betreft dan strekt deze beperking dan hetgeen in artikel 7:24 lid 2 BW is opgenomen.
 5. Mocht leverancier niettemin jegens wederpartij aansprakelijk geoordeeld worden, dan kan wederpartij geen hogere vergoeding vorderen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het door leverancier aan wederpartij geleverde, ter zaken waarvan de aanspraak is ontstaan.
 6. Indien sprake is van opzet of grove schuld van de leverancier dan zijn de hiervoor opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid niet geldig.
 7. Eventuele rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen binnen 12 maanden na de ontdekking van de schade.

Art. 12 Ontbinding door leverancier

 1. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit deze of enig andere met haar gesloten overeenkomst voortvloeit, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is leverancier te hare keuze gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk te beëindigen dan wel haar verplichtingen uit de overeenkomst met wederpartij op te schorten, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins is gehouden.
 2. Wanneer wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verkregen of op enigerlei andere wijze buiten staat raakt haar financiële en/of andere verplichtingen na te komen wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden.
 3. In een geval als bedoeld in de voorafgaande leden heeft leverancier steeds het recht om terstond volledige betaling te vorderen van hetgeen wederpartij op grond van de overeenkomst verschuldigd is geworden; wederpartij is tevens verplicht de schade die leverancier lijdt te vergoeden waarin mede wordt begrepen de gederfde winst, rente en kosten.
 4. Het in de voorafgaande leden bepaalde, laat onverlet de overige rechten van leverancier ter zaken van toerekenbare tekortkoming van de wederpartij elders bij deze voorwaarden bepaald.

Art. 13 Intellectueel eigendom

 1. De wederpartij dient de industriële en intellectuele eigendomsrechten op alle door de leverancier geleverde producten, volledig en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. De leverancier garandeert niet dat de aan de wederpartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Art. 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle met leverancier gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing
 2. Geschillen tussen leverancier en wederpartij over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van leverancier, voor zover het geschil tot de absolute competentie van de Arrondissementsrechtbank behoort en het geschil speelt tussen leverancier en een wederpartij, niet zijnde een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. Leverancier blijft echter bevoegd wederpartij te dagvaarden volgens de wet bevoegde rechter.